Currently TXing
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
3000 MHz 14 % 3.1 % 22 days, 17 hrs, 17 mins, 40 s 21 days, 6 hrs, 29 mins, 56 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
3%
65.44 GB 1.81 GB 70.9 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Chicago) Callsign
2021-08-01 19:21:06KGØLR
2021-08-01 19:21:06K1NTZ
2021-08-01 19:21:06KEØWEU
2021-08-01 19:21:06N7FVQ
2021-08-01 19:21:06W6DS
2021-08-01 19:21:06KDØENX
Last Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway
2021-08-01 14:44:33KCØEQAALL KCØEQA
2021-08-01 14:26:35K1NTZALL K1NTZ
2021-08-01 11:24:472EØLESALL 2EØLES
2021-07-29 15:54:52??????????ALL
2021-07-29 15:44:02ALLSTARALL ALLSTAR
2021-07-29 14:14:15WØOFK-RPTALL WØOFK-RPT
2021-07-29 11:26:48NØDCA-SSCALL NØDCA-SSC
2021-07-27 20:43:38N6YSC*****EARNq N6YSC
2021-07-27 20:37:36KGØLR-TOMALL KGØLR
2021-07-27 20:29:49KEØWEUALL KEØWEU
2021-07-26 22:03:42K9NHPALL K9NHP
2021-07-23 22:25:04N7FVQ-LANA*****F0fXC N7FVQ
2021-07-23 18:17:35KK4CZ-BROKALL KK4CZ-BROK
2021-07-22 22:12:52KB6LEEALL KB6LEE
2021-07-22 13:18:47K3TCTALL K3TCT
2021-07-21 23:19:17KC3KTOALL KC3KTO
2021-07-16 20:28:29K9NHP-LINKALL K9NHP-LINK
2021-07-16 15:31:22KI4BWSALL K4DVA
2021-07-15 17:31:56KIØKOALL KIØKO
2021-07-13 20:40:28NØDCA-RPTALL NØDCA-RPT
2021-07-13 20:32:57KEØYZYALL KEØYZY
2021-07-13 20:18:46N8HUB/ANDYALL KEØONT
2021-07-13 20:09:35KDØPGV-WESALL KDØPGV
2021-07-13 18:16:04CX3BAALL CX3BA
2021-07-09 22:20:37NE-S-SIOUXALL NE-S-SIOUX
2021-07-09 21:18:42NE-ALLSTARALL NE-ALLSTAR
2021-07-09 14:52:32NE-LINCOLNALL NE-LINCOLN
2021-07-07 18:42:46K9NHP-NDALL KEØONT
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-08-01, 19:22:52 (America/Chicago) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard