Currently TXing
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
3000 MHz 57 % 4.1 % 11 days, 1 hr, 13 mins, 11 s 10 days, 7 hrs, 52 mins, 22 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
4%
65.11 GB 2.15 GB 70.9 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Chicago) Callsign
2022-09-24 21:53:50K1NTZ
2022-09-24 21:53:50KGØLR
2022-09-24 21:53:50KDØENX
2022-09-24 21:53:50W6DS
2022-09-24 21:53:50XLX4Ø2
2022-09-24 21:53:50KEØWEU
Last Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-09-24 21:54:10WA3PNYALL XLX4Ø2 38
2022-09-24 21:54:10??????????ALL XLX4Ø2 38
2022-09-24 21:53:39KK7EIXALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:53:24KJ7VWBALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:53:09AF6PFALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:53:01W4PPXALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:50:26VK2DYALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 21:49:00K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 15
2022-09-24 21:48:03KG5UFRALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:44:39KB6DHRALL XLX4Ø2 49
2022-09-24 21:41:21AJ4BPALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 21:38:05K7MHMALL XLX4Ø2 35
2022-09-24 21:36:22KE8VBUALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 21:34:27N3TFSALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 19:52:01WMØL-TOMALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:51:38KCØEQAALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:19:32KEØWEUALL KEØWEU 2
2022-09-24 19:07:47KBØGRPALL XLX4Ø2 28
Todays Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-09-24 21:54:10WA3PNYALL XLX4Ø2 38
2022-09-24 21:54:10??????????ALL XLX4Ø2 38
2022-09-24 21:53:39KK7EIXALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:53:39??????????ALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:53:24KJ7VWBALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:53:24??????????ALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:53:09AF6PFALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:53:09??????????ALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:53:01W4PPXALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:53:00??????????ALL XLX4Ø2 5
2022-09-24 21:52:15WA3PNYALL XLX4Ø2 43
2022-09-24 21:52:15??????????ALL XLX4Ø2 43
2022-09-24 21:50:26VK2DYALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 21:50:26??????????ALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 21:50:12WA3PNYALL XLX4Ø2 11
2022-09-24 21:50:12??????????ALL XLX4Ø2 11
2022-09-24 21:49:52VK2DYALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 21:49:52??????????ALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 21:49:21WA3PNYALL XLX4Ø2 28
2022-09-24 21:49:21??????????ALL XLX4Ø2 28
2022-09-24 21:49:00K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 15
2022-09-24 21:48:59??????????ALL XLX4Ø2 16
2022-09-24 21:48:13K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 28
2022-09-24 21:48:12??????????ALL XLX4Ø2 29
2022-09-24 21:48:03KG5UFRALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 21:48:02??????????ALL XLX4Ø2 5
2022-09-24 21:47:15KG5UFRALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 21:47:15??????????ALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 21:47:01KG5UFRALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:47:01??????????ALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:46:33K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 20
2022-09-24 21:46:33??????????ALL XLX4Ø2 20
2022-09-24 21:44:39KB6DHRALL XLX4Ø2 49
2022-09-24 21:44:39??????????ALL XLX4Ø2 49
2022-09-24 21:44:24K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 7
2022-09-24 21:44:24??????????ALL XLX4Ø2 7
2022-09-24 21:43:49KG5UFRALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:43:49??????????ALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:43:31KB6DHRALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:43:31??????????ALL XLX4Ø2 14
2022-09-24 21:42:39K1NRA/PAULALL XLX4Ø2 48
2022-09-24 21:42:39??????????ALL XLX4Ø2 48
2022-09-24 21:41:44WA3PNYALL XLX4Ø2 43
2022-09-24 21:41:43??????????ALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 21:41:21AJ4BPALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 21:41:21??????????ALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 21:40:19AJ4BPALL XLX4Ø2 59
2022-09-24 21:40:19??????????ALL XLX4Ø2 59
2022-09-24 21:40:01WA3PNYALL XLX4Ø2 12
2022-09-24 21:40:01??????????ALL XLX4Ø2 12
2022-09-24 21:39:36AJ4BPALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 21:39:36??????????ALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 21:38:47WA3PNYALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 21:38:46??????????ALL XLX4Ø2 45
2022-09-24 21:38:05K7MHMALL XLX4Ø2 35
2022-09-24 21:38:04??????????ALL XLX4Ø2 36
2022-09-24 21:37:25WA3PNYALL XLX4Ø2 36
2022-09-24 21:37:25??????????ALL XLX4Ø2 36
2022-09-24 21:36:22KE8VBUALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 21:36:22??????????ALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 21:35:43WA3PNYALL XLX4Ø2 31
2022-09-24 21:35:42??????????ALL XLX4Ø2 32
2022-09-24 21:34:27N3TFSALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:34:27??????????ALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 21:34:01WA3PNYALL XLX4Ø2 19
2022-09-24 21:34:00??????????ALL XLX4Ø2 20
2022-09-24 21:33:59??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 21:33:31??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 21:33:25??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 21:33:14??????????ALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 21:33:06??????????ALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 21:12:57??????????ALL XLX4Ø2 0
2022-09-24 20:49:48??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 20:39:39??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 20:36:40??????????ALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 20:30:13??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 20:00:37??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 20:00:32??????????ALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 19:57:55??????????ALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 19:52:01WMØL-TOMALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:52:01??????????ALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:51:38KCØEQAALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:51:38??????????ALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:50:13WMØL-TOMALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 19:50:13??????????ALL XLX4Ø2 1
2022-09-24 19:49:21KCØEQAALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 19:49:21??????????ALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 19:48:42WMØL-TOMALL XLX4Ø2 34
2022-09-24 19:48:42??????????ALL XLX4Ø2 34
2022-09-24 19:48:31KCØEQAALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 19:48:31??????????ALL XLX4Ø2 4
2022-09-24 19:48:21WMØL-TOMALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:48:21??????????ALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:47:47KCØEQAALL XLX4Ø2 29
2022-09-24 19:47:46??????????ALL XLX4Ø2 30
2022-09-24 19:46:11KCØEQAALL XLX4Ø2 31
2022-09-24 19:46:11??????????ALL XLX4Ø2 31
2022-09-24 19:44:21WMØL-TOMALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 19:44:21??????????ALL XLX4Ø2 44
2022-09-24 19:43:11KCØEQAALL XLX4Ø2 5
2022-09-24 19:43:10??????????ALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 19:42:46WMØL-TOMALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:42:46??????????ALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:42:01KCØEQAALL XLX4Ø2 39
2022-09-24 19:42:00??????????ALL XLX4Ø2 40
2022-09-24 19:41:24WMØL-TOMALL XLX4Ø2 33
2022-09-24 19:41:24??????????ALL XLX4Ø2 33
2022-09-24 19:41:05KCØEQAALL XLX4Ø2 7
2022-09-24 19:41:05??????????ALL XLX4Ø2 7
2022-09-24 19:40:59WMØL-TOMALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 19:40:58??????????ALL XLX4Ø2 3
2022-09-24 19:40:46KCØEQAALL XLX4Ø2 3
2022-09-24 19:40:46??????????ALL XLX4Ø2 3
2022-09-24 19:19:32KEØWEUALL KEØWEU 2
2022-09-24 19:08:19WMØL-TOMALL XLX4Ø2 2
2022-09-24 19:08:18??????????ALL XLX4Ø2 3
2022-09-24 19:07:47KBØGRPALL XLX4Ø2 28
2022-09-24 19:07:47??????????ALL XLX4Ø2 28
2022-09-24 19:07:38WMØL-TOMALL XLX4Ø2 5
2022-09-24 19:07:38??????????ALL XLX4Ø2 5
2022-09-24 19:07:07KBØGRPALL XLX4Ø2 27
2022-09-24 19:07:07??????????ALL XLX4Ø2 27
2022-09-24 19:05:49WMØL-TOMALL XLX4Ø2 15
2022-09-24 19:05:49??????????ALL XLX4Ø2 15
2022-09-24 19:05:26WMØL-TOMALL XLX4Ø2 20
2022-09-24 19:05:12WMØL-TOMALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:04:38WMØL-TOMALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:04:38??????????ALL XLX4Ø2 18
2022-09-24 19:04:28KBØGRPALL XLX4Ø2 8
2022-09-24 19:04:27??????????ALL XLX4Ø2 9
2022-09-24 19:03:51WMØL-TOMALL XLX4Ø2 31
2022-09-24 19:03:50??????????ALL XLX4Ø2 32
2022-09-24 19:03:00KBØGRPALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 19:03:00??????????ALL XLX4Ø2 47
2022-09-24 19:02:50WMØL-TOMALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 19:02:50??????????ALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 19:02:07WMØL-TOMALL XLX4Ø2 42
2022-09-24 19:01:57WMØL-TOMALL XLX4Ø2 6
2022-09-24 19:01:08WMØL-TOMALL XLX4Ø2 32
2022-09-24 19:01:08??????????ALL XLX4Ø2 32
2022-09-24 19:00:17KBØGRPALL XLX4Ø2 42
2022-09-24 19:00:16??????????ALL XLX4Ø2 43
Alltime Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway
2022-09-24 21:54:10WA3PNYALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:54:10??????????ALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:53:39KK7EIXALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:53:24KJ7VWBALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:53:09AF6PFALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:53:01W4PPXALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:50:26VK2DYALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:49:00K1NRA/PAULALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:48:03KG5UFRALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:44:39KB6DHRALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:41:21AJ4BPALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:38:05K7MHMALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:36:22KE8VBUALL XLX4Ø2
2022-09-24 21:34:27N3TFSALL XLX4Ø2
2022-09-24 19:52:01WMØL-TOMALL XLX4Ø2
2022-09-24 19:51:38KCØEQAALL XLX4Ø2
2022-09-24 19:19:32KEØWEUALL KEØWEU
2022-09-24 19:07:47KBØGRPALL XLX4Ø2
2022-09-24 15:39:14NE-LINCOLNALL XLX4Ø2
2022-09-24 12:03:16KE5QBALL XLX4Ø2
2022-09-24 11:59:13W5DXE-FT7ØALL XLX4Ø2
2022-09-24 11:58:31K5EFY-MIKEALL XLX4Ø2
2022-09-24 11:26:38W5DXE-FT5DALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:58:56WC4FM-7ØDRALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:58:17N5WWWRANDYALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:57:39K1IFALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:56:42MM3TWAALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:52:06SKYHUBALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:51:46AD7CALL XLX4Ø2
2022-09-24 10:51:33W8RH-BOBALL XLX4Ø2
2022-09-24 01:42:53KAØRLRALL XLX4Ø2
2022-09-23 22:00:20JA1WLQ-3ØØALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:58:55N1MJSALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:58:37N9NJSALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:58:33K6EGGALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:24:12KE8QBYALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:23:59KE8PBAALL XLX4Ø2
2022-09-23 21:20:28ZL1AG/ASH/ALL XLX4Ø2
2022-09-23 19:23:05NGØLALL XLX4Ø2
2022-09-23 19:16:03VE5RH/FT3ALL XLX4Ø2
2022-09-23 19:15:52VE4REMALL XLX4Ø2
2022-09-23 19:01:20AEØQCALL XLX4Ø2
2022-09-23 16:09:36KB3WVIALL XLX4Ø2
2022-09-23 15:16:29N5OHMALL XLX4Ø2
2022-09-23 15:02:12W9NJP-JIMALL XLX4Ø2
2022-09-23 14:55:36KFØKFSALL XLX4Ø2
2022-09-23 14:42:16K6SKIALL XLX4Ø2
2022-09-23 14:31:06NC2WX/GARYALL XLX4Ø2
2022-09-23 14:30:32KJ7WWNALL XLX4Ø2
2022-09-23 14:06:52KJ7BJSALL XLX4Ø2
2022-09-23 09:35:39K5MPH/MIKEALL K5MPH
2022-09-23 08:44:59KD8POCALL KD8POC
2022-09-22 21:53:52KD2LRXALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:53:26AC2AEALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:45:05K2CVDALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:42:48N7MKYALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:34:47KD9EFOALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:26:58AG7WQALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:15:50KK7AYJALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:12:48NV7SSALL XLX4Ø2
2022-09-22 21:04:11KGØBKALL XLX4Ø2
2022-09-22 20:54:44N5DWRALL XLX4Ø2
2022-09-22 20:52:28KB2IDXALL XLX4Ø2
2022-09-22 20:21:09KD2MSUALL XLX4Ø2
2022-09-22 19:57:43KEØAPGALL XLX4Ø2
2022-09-22 19:54:25KØFJW/FREDALL XLX4Ø2
2022-09-22 19:52:52NRØAALL XLX4Ø2
2022-09-22 19:50:18KFØCSIALL XLX4Ø2
2022-09-22 19:49:01KTØQALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:30:51ADØAB-JAMEALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:30:26KE8VRD/MOEALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:23:06K_ HEALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:21:03N5ATSALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:15:27WØFH-RICKALL XLX4Ø2
2022-09-22 17:02:27WØRVK-RONALL XLX4Ø2
2022-09-22 14:13:41NØDCA-RPTALL XLX4Ø2
2022-09-21 13:57:31N2RONALL N2RON
2022-09-19 21:37:08KEØVH-JACKALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:37:02KØPTIALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:25:33KEØTPWALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:23:46NØWAR/FT3DALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:17:49N3ZFALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:10:50W8CSXALL XLX4Ø2
2022-09-19 21:07:11KD9GHO STUALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:57:41AD8DPALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:49:49WØDPCALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:36:09ZL2BEZALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:33:08WDØCIVALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:14:51KD4DT-TOMALL XLX4Ø2
2022-09-19 20:12:51AE7RJALL XLX4Ø2
2022-09-19 19:20:08N6YSC THALL N6YSC
2022-09-19 16:09:25314Ø528ALL N6YSC
2022-09-18 20:26:19KEØVHALL XLX4Ø2
2022-09-18 20:22:00KDØPGV-WESALL XLX4Ø2
2022-09-18 20:02:45KAØBSAALL XLX4Ø2
2022-09-18 20:02:23ALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:54:53JJ6VARHIROALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:53:25WH7QALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:40:58KB2VWDALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:40:46KQ4ADOALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:40:35KB2JM/FT3DALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:39:37JR9HEL-NDALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:36:52JA4XAXALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:36:50AC6KDALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:27:54KJ4JWCALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:24:53KEØTYM/TROALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:24:51KEØTUM/TROALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:13:25VE1ACSALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:13:15VE3XIDALL XLX4Ø2
2022-09-18 19:10:29NØTAZALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:58:12N9MHR-JEFFALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:47:12K8LFALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:43:57KC3PKLALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:42:57KK7HPFALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:41:43K2MTBALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:41:15W1DSLALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:40:22KB4PTJALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:38:45ZL1AG-ASHALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:38:31VK4SDALL XLX4Ø2
2022-09-18 18:04:27GØGCLALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:58:16PE9FALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:46:44N1MTAALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:42:40WR1U/GARY-ALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:34:29KG5BSVALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:33:35KI5FBBALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:33:23KD5GRALL XLX4Ø2
2022-09-18 17:30:17ZL1AG/PALL XLX4Ø2
2022-09-18 11:03:32AF7JD-JIMALL XLX4Ø2
2022-09-18 09:04:08KFØEBI-RAYALL XLX4Ø2
2022-09-18 09:01:23ADØGA-LANCALL XLX4Ø2
2022-09-17 18:40:00ALØR/MATTALL XLX4Ø2
2022-09-17 18:39:43KØNWJALL XLX4Ø2
2022-09-17 16:00:522E1KJBALL XLX4Ø2
2022-09-17 14:57:48KFØIQLALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:48:42KN4ZUJ-RONALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:47:25EI2GOALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:37:23W1ZOTALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:36:28WA2UBHALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:25:21VE3LNU/JOEALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:23:24GM1FSZALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:21:46W6FTCALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:21:20VE3HWHJIMALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:20:242WØZAAALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:13:18KD1TFALL XLX4Ø2
2022-09-17 13:02:54NP2DLALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:52:07KF5YNNALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:51:36KD9OADALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:49:59AD2CHALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:47:13GW4PAFALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:46:51NB9DALL XLX4Ø2
2022-09-17 12:16:0131ØØ119ALL KCØEQA
2022-09-17 11:22:36KB5RSMALL XLX4Ø2
2022-09-17 11:22:24GØEIGALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:42:10N9AJIALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:41:21KK7HQPALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:37:31KB8IFXALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:36:14VK5ADBALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:33:09AA9CT-KRISALL XLX4Ø2
2022-09-17 09:31:54KB3JFALL XLX4Ø2
2022-09-17 02:25:41VK4ECWALL XLX4Ø2
2022-09-16 23:22:59N9YHFALL XLX4Ø2
2022-09-16 23:21:52W1ZOT-PHILALL XLX4Ø2
2022-09-16 23:03:16KFØAUWALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:51:23ZF1PB-PHILALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:50:514G1FTPALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:25:45VU3BOP/BOPALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:19:48JA4ETAALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:14:31JJ1HXRALL XLX4Ø2
2022-09-16 22:08:25K2CSX-FT3DALL XLX4Ø2
2022-09-16 19:55:48PU2WVGALL PU2WVG
2022-09-16 15:53:00KIØKOALL KIØKO
2022-09-13 23:34:48KDØGJKALL KDØGJK
2022-09-13 08:17:24KCØHMIALL KCØHMI
2022-09-10 17:16:42ZL2JTDALL ZL2JTD
2022-09-04 17:03:20CX3BAALL CX3BA
2022-08-30 18:38:36WV8BSALL WV8BS
2022-08-28 18:38:43KBØTDW/DANALL KBØTDW
2022-08-23 15:20:00KN6RBPALL KN6RBP
2022-08-23 13:10:10N6YSCALL N6YSC
2022-08-15 23:02:09KØMYKALL KØMYK-MIKE
2022-08-13 12:46:29N7DSGALL N7DSG
2022-08-10 16:17:20KEØKKDALL KØLVB
2022-07-30 19:40:42KCØNUKALL KCØNUK
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-09-24, 21:54:59 (America/Chicago) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard