Currently TXing
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
3000 MHz 18 % 2.2 % 11 days, 2 hrs, 40 mins, 51 s 10 days, 2 hrs, 16 mins, 7 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
4%
65.21 GB 2.04 GB 70.9 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Chicago) Callsign
2021-09-17 03:01:49KEØWEU
2021-09-17 03:01:49KEØYZY
2021-09-17 03:01:49K1NTZ
2021-09-17 03:01:49W6DS
2021-09-17 03:01:49KCØEQA
2021-09-17 03:01:49N7FVQ
2021-09-17 03:01:49NØDND
2021-09-17 03:01:49K9NHP
Last Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-16 22:33:18??????????ALL 2
2021-09-16 21:05:06NØDND ALL KCØEQA 3
Todays Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-16 22:33:18??????????ALL 2
2021-09-16 22:33:08??????????ALL 3
2021-09-16 22:32:56??????????ALL 3
2021-09-16 22:32:51??????????ALL 2
2021-09-16 22:32:43??????????ALL 3
2021-09-16 21:05:06NØDND ALL KCØEQA 3
2021-09-16 20:51:04??????????ALL 1
2021-09-16 19:41:15??????????ALL 0
2021-09-16 19:20:10??????????ALL 6
2021-09-16 19:10:58??????????ALL 2
2021-09-16 19:09:00??????????ALL 5
Alltime Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway
2021-09-16 22:33:18??????????ALL
2021-09-16 21:05:06NØDND ALL KCØEQA
2021-09-16 07:37:03N1JXX ALL KCØEQA
2021-09-15 22:56:18KCØEQAALL KCØEQA
2021-09-15 21:34:09WWØE ALL KCØEQA
2021-09-15 20:13:08KFØCSI----ALL KFØCSI
2021-09-15 20:06:38NØDCA-SSCALL NØDCA-SSC
2021-09-15 20:05:42KFØCSIALL KFØCSI
2021-09-15 17:46:32K9NHPALL K9NHP
2021-09-15 17:36:38KG6QNKALL KG6QNK
2021-09-14 21:01:24KEØYMNALL KEØYMN
2021-09-14 20:19:00KDØPGV-WESALL KDØPGV
2021-09-14 20:11:05N6YSC ALL KCØEQA
2021-09-14 20:10:12KEØWEUALL KEØWEU
2021-09-14 14:20:51ALLSTARALL ALLSTAR
2021-09-13 21:18:01NØPCO ALL KCØEQA
2021-09-13 21:13:18KCØHMIALL KCØHMI
2021-09-13 16:29:01MM7PRJALL MM7PRJ
2021-09-08 17:21:01W2OFRALL W2OFR
2021-09-07 20:45:15WØOFK-RPTALL WØOFK-RPT
2021-09-07 20:14:00KEØYZYALL KEØYZY
2021-09-07 18:06:20KIØKOALL KIØKO
2021-09-06 23:47:16VK3TVALL VK3TV
2021-09-02 17:20:14KEØKWXALL KEØKWX
2021-09-02 16:48:20WH6EAOALL WH6EAO
2021-09-01 11:16:39YU2DVDALL YU2DVD
2021-08-31 20:21:51WYØF-TXALL WYØF-TX
2021-08-29 17:19:37WAØRIM ALL KCØEQA
2021-08-28 19:54:36KD9MGZALL KD9MGZ
2021-08-28 13:18:00K1NTZ ALL KCØEQA
2021-08-28 13:08:20NG3HALL NG3H
2021-08-27 22:18:27K9NHP-NDALL KEØONT
2021-08-27 20:02:34KCØNUK ALL KCØEQA
2021-08-24 20:31:43KD4KJBALL KD4KJB
2021-08-24 20:12:25KGØLR-TOMALL KGØLR
2021-08-24 19:38:21KD4ACGALL KD4ACG
2021-08-22 20:58:34KØFJW/FRED*****EAgUP KØFJW
2021-08-21 09:25:15W8TMSALL W8TMS
2021-08-17 20:14:18KDØPGV/WESALL KDØPGV/WES
2021-08-14 16:17:03G4GVCALL G4GVC
2021-08-09 10:59:04KD9SGWALL KD9SGW
2021-08-08 15:36:46N2CTKALL N2CTK
2021-08-07 16:19:59NE-LINCOLNALL NE-LINCOLN
2021-08-07 12:07:58DF1JSL*****EARCb DF1JSL
2021-08-07 08:57:22KO4IPVALL KO4IPV
2021-08-07 08:56:39W3DCTALL W3DCT
2021-08-07 08:38:19DG1BQCALL DG1BQC
2021-08-07 08:38:10JO4KVB-RENALL JO4KVB-REN
2021-08-07 08:28:52K4EETALL K4EET
2021-08-07 08:24:27JJ6VARHIROALL JJ6VARHIRO
2021-08-07 08:07:01KI5PVVALL KI5PVV
2021-08-07 08:05:40KN4GJVALL KN4GJV
2021-08-01 11:24:472EØLESALL 2EØLES
2021-07-23 22:25:04N7FVQ-LANA*****F0fXC N7FVQ
2021-07-23 18:17:35KK4CZ-BROKALL KK4CZ-BROK
2021-07-22 22:12:52KB6LEEALL KB6LEE
2021-07-22 13:18:47K3TCTALL K3TCT
2021-07-21 23:19:17KC3KTOALL KC3KTO
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-09-17, 03:02:15 (America/Chicago) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard